תקנון ותנאי שימוש לאתר מרווה אורתופדיה

ברוכים הבאים לאתר- מרווה אורתופדיה בכתובת https://marva.co.il (להלן: "האתר")

בהיכנסך לאתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר המפורטים להלן. כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את תנאי שימוש אלו והסכמת לאמור בהם. ככל שאינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר זה. תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים. בכל מקום בו מצוין 'האתר' הכוונה היא גם לצוות האתר, לעובדיו, למנהליו, לבעליו ולכל צד קשור על פי העניין.

מבוא
1. אתר זה פועל בכתובת https://marva.co.il, בבעלות רן כהן ומנוהל על ידו.
2. כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו"ל כדין רשאי להירשם ולהזמין ממגוון מוצרים המוצעים למכירה באתר זה בכפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן: המשתמש כשיר משפטית ואינו חסוי או מוגבל בכל דרך אחרת, מעל גיל 18 ורשאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה שתבוצע פעולה על ידי קטין ללא אישור אפוטרופוס – הרי שהיא לא תחייב את האתר. המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.
3. עם זאת עם זאת, ככל שמדובר בעסקה שדרכו של קטין בגילו לעשות (והיא אינה חריגה לגילו), העסקה תחייב את הקטין או את אפוטרופסו, בהתאם לשיקול דעת האתר.
4. הגולשים (שיקראו להלן גם המשתמשים) מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן בקיצור: התקנון) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון.
5. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל התדיינות משפטית או אחרת בעניין השימוש באתר.
6. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד להלן: צוות האתר) מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טלפון חכם וכו') ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
7. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע"י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא"ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם.
8. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. תאריך עדכון אחרון:29/06/18
9. באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו שינויים בתקנון האתר, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת אתר זה או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור.
10. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.

השימוש באתר

11. חל איסור חמור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
12. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
13. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין (להלן בקיצור: הנציג) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג לשימוש באתר על פי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
14. הקניין הרוחני (לרבות התמונות, העיצוב, המלל וכו') באתר, בתכניו ובשירותיו נמצא בבעלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם.
15. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
א. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
ב. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
ג. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
ד. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
ה. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
ו. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
ז. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים בלבד.
ח. לפרסם באתר פרסום בעל אופי פוגעני, מאיים, שיש בו בכדי להטעות, שיש בו משום תועבה, לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם או שהוא בעל אופי בלתי הולם. בתוך כך להעלות לאתר מידע העלול לזהות משתמש אחר שלא ברצונו או בניגוד לדין.
ט. לפרסם באתר חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.

16. השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש. הבעלות באתר ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם יעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
17. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר בטלפון 0548000282 או בדואר אלקטרוני [email protected]
18. צוות האתר ראשי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם האתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
19. צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
20. צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלוי בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
21. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר, לרבות המבחנים ופתרונותיהם, נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
22. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
23. האתר ראשי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
24. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

רכישת מוצרים באתר זה
25. הזמנת המוצרים המוצעים באתר תעשה על ידי המשתמש ישירות באמצעות האתר או באמצעות הטלפון. מילוי או מסירת כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
26. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת.
27. ככלל הרכישות באתר יבוצעו דרך ממשק אינטרנטי באמצעות כרטיס חיוב (שייקרא להלן כמקובל בציבור: 'כרטיס אשראי'). הכל באמצעות דף סליקה מאובטח של חברות הסליקה של כרטיס האשראי.
28. על מנת להימנע מתקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במהלך הרכישה. בין היתר יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), פרטי אמצעי חיוב, כתובת דוא"ל למשלוח קבלה וכתובת פיזית למשלוח ההזמנה.
29. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של התקנון ובנסיבות מסוימות אפשר שיינקטו הליכים משפטיים נגד משתמש בהקשר זה.
30. לאחר השלמת הליך הרכישה וקבלת אישור חברת האשראי, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה באתר (להלן: אישור רכישה) בדוא"ל שיכלול חשבונית ואת פרטי המוצרים שכלולים בעסקה.
31. במקרה בו הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש להסדיר את התשלום. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את פרטי ההזמנה או את המוצרים שנכללו בה. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור חברת האשראי או, לחילופין, יומצא תשלום אחר עבורה לשביעות רצון האתר.
32. האתר ראשי לעדכן את מחירי המוצרים ואת תעריפי המשלוח ללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב את האתר ואת המשתמש הוא מחיר המוצר שיהא בתוקף בזמן קבלת אישור רכישה מהאתר.
33. יודגש כי ההצעות באתר מוגבלות בזמן. האתר שומר על זכותו להפסיק כל מכירה של י מהמוצרים בו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
34. על הלקוח להשתמש במוצרים שנרכשו באתר בהתאם להוראות המופיעות עליהם ולהוראות שימסרו ע"י צוות האתר. האתר לא יהיה אחראי לשימוש, לא סביר, שלא בהתאם להוראות אלו או שלא בהתאם למטרות להם נועד המוצר.
35. יודגש כי הזמנת ואספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי האתר לא יהא האתר מחויב באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר נגרם לה או לצד שלישי. בנסיבות אלו, האתר ישיב כל סכום ששילם המשתמש במסגרת ההזמנה, או יבטל את החיוב בחברת כרטיסי האשראי.
36. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים לרכישה מרחוק או לעסקת אינטרנט.
37. מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ככל שתחול טעות מהותית בתיאור המוצר או בתמונת המוצר, האתר רשאי, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית.
38. שמות המוצרים, צבעיהם ושמות הצבעים של המוצרים המוצגים באתר הם לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין צבעי המוצרים כפי שהם מוצגים באתר (או על מסך המשתמש) ובין צבעי המוצרים בפועל. לא תשמע טענה בדבר הבדלי גוון או צבע, או ביחס לשמות הצבעים באתר, כאמור.
39. האתר שומר את הזכות לסרב לקבל הזמנה ממשתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתה לא התאפשרה או בוטלה.

אספקת מוצרים

40. יש לוודא שפרטי המוצר והכתובת למשלוח שהוזנו על ידי המשתמש, נכונים. האתר לא יישא באחריות במקרים בהם תהליך ההזמנה בוצע ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.
41. לאחר השלמת הרכישה באתר וקבלת אישור רכישה כאמור, יישלח המוצר לכתובת פיזית למשלוח כפי שהוזנה באתר. בנוסף תוצע אפשרות לאיסוף עצמי ע"י המשתמש ממיקום ובזמנים שיצוינו.
42. המשלוח יתבצע באמצעות חברות שליחות (לרבות דואר ישראל) המספקות שירותים לאתר, ועל פי תקנוניהם. האתר לא יהיה אחראי על הפריטים שהוזמנו לאחר שנמסרו למשלוח.
43. האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב באספקת מוצרים אשר אינו נובע ממעשיו, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים, בעיות מלאי, כוח עליון או כל מקרה אחר שאינו בשליטת האתר. כמו כן האתר לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות משירות השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של שירות השליחות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטת האתר.
44. ככלל משלוח המוצרים יתבצע בהתאם למועדי ההספקה המצוין בעמוד המכירה באתר. ימי ההספקה ימנו החל מיום העסקים העוקב ליום קבלת אישור רכישה. עם זאת יתכנו עיכובים ומדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי הספקים ובשירות השליחות.
45. החלוקה מתבצעת בהתאם לאזורי החלוקה וליישובים בהם קיימות נקודות חלוקה של חברות השליחויות המספקת שירותים לאתר. על המשתמש לוודא טרם ההזמנה (למשל ע"י משלוח דוא"ל לאתר) שאכן ניתן לספק את ההזמנה לכתובת הפיזית המבוקשת. במקרה בו יש למשתמש ספק לגבי אזורי החלוקה, עליו לפנות לאתר טרם ביצוע ההזמנה.
46. במקרים בהם שירות השליחות אינו מספק שירות לכתובת המשתמש או שנדרשת עלות שליחות מיוחדת – צוות האתר יעדכן את המשתמש בדבר השינוי הצפוי בעלות המשלוח. יובהר כי בעלות המשלוח המיוחדת ישא המשתמש, ככל שלא נקבע אחרת על יד צוות האתר. במקרים בהם לא ניתן יהיה לבצע משלוח בשל סירוב המשתמש לתשלום עבור שליחות מיוחדת או בנסיבות אחרות הקשורות בשירות השליחות האתר יאפשר למשתמש לבטל את ההזמנה.
47. עלויות ביטוח המשלוח יחולו על המשתמש. בכל מקרה האתר לא יישא באחריות לביטוח המשלוח או לפגמים שייווצרו בזמן המשלוח.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

48. אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
49. לא ניתן לבטל את עסקה הכוללת מספר פריטים ביחס למי מהפריטים בנפרד. ביטול העסקה יעשה ביחס לכלל הפריטים והמוצרים שנכללו בעסקה.
50. על אף האמור להלן לא ניתן לבטל עסקה או להחליף מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות או לבטל או להחליף מוצרי אורתופדיה בסך העולה על 3,000 ₪. מוצרים אלו לא ניתנים להחזרה ועסקאות בהן לא ניתנות לביטול.
51. ביטול עסקה טרם שהמוצרים הכלולים בה נמסרו למשלוח יעשה על יד משלוח בקשה מתאימה לכתובת הדוא"ל של האתר או באמצעות טופס 'צור קשר' שבאתר. הבקשה תכלול את פרטי ההזמנה ואת פרטי המשתמש. במקרה זה סכום העסקה יוחזר במלואו למשתמש דרך אמצעי התשלום בו בוצע התשלום. יובהר כי בקשות שאינן בכתב או בקשות חסרות שלא מאפשרות זיהוי ודאי, לא תתקבלנה ויראו בהן כאילו לא נשלחו כלל.
52. האתר שומר על זכותו לבטל עסקה (גם לאחר שנשלח אישור רכישה ללקוחה) מטעמים שונים, לרבות במקרה של טעות בפרטי ובמחירי המוצרים הכלולים בעסקה, במקרה בו מי מהמוצרים הכלולים בעסקה אינם ניתנים להספקה ע"י הספק ובמקרה שיגלה כי המשתמש פעל בניגוד לתנאי התקנון. הודעה על ביטול עסקה ע"י האתר תימסר לכתובת הדוא"ל של המשתמש.
53. לאחר שהמוצרים הכלולים בעסקה נמסרו למשלוח, ניתן לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר (14) ימים מיום קבלת אישור על השלמת העסקה מהאתר. בקשת הביטול תתבצע בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected] ותכלול פרטים מלאים לגבי ההזמנה וזהות המשתמש. עם ביטול העסקה יזוכה אמצעי החיוב שמסר המשתמש בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך מבין השניים. הזכות לביטול העסקה מותנית בכך שהמארז יוחזר על ידי המשתמש (לכתובת שתשלח למשתמש באופן פרטני על ידי האתר) באריזתו המקורית ומבלי שנפל במארז ובפריטים שבתוכו כל פגם ולא נעשה בו שימוש. אין באמור כדי לפגוע בזכות האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו הוא זכאי על פי כל דין.
54. החלפת מוצר אפשרית תוך שבעה (7) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדוא"ל של האתר.
55. המשתמש מתבקש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה או להחלפת המוצר.
56. האתר לא יאפשר ביטול עסקה ולא יהא אחראי לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לחומרים כימיים, ללחות מופרזת, לקרינה, לחום או לתנאים סביבתיים חריגים שאינם חלק משימוש סביר ומקובל במוצר.
57. האתר מתחייב לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לאתר בכתב ומיד על כל אי התאמה או פגם, ולא יאוחר ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת המוצר.
58. האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יתקן את הפגם או את אי ההתאמה או לחילופין יחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. בכל מקרה לא יוחלף מוצר פגום באחר טרם הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר או מי מטעמו.
59. במקרה בו אי ההתאמה או הפגם הוכחו ע"י המשתמש אך לדעת האתר אינם ניתנים לתיקון, או במקרה בו המשתמש סירב להצעת האתר לתיקון המוצר, כספו יושב לו לרבות דמי המשלוח. בכל מקרה הגעת המוצר הפגום לחזקת האתר לשביעות רצון האתר היא תנאי להשבת כספים ששולמו על ידי המשתמש.
60. יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה או החלפה – עלות המשלוח או ההעברה של המוצר בחזרה לאתר יחולו על המשתמש בלבד. עם זאת במקרה בו צוות האתר יחליט להחליף מוצר בשל פגם או אי התאמה שלא באחריות המשתמש, משלוח המוצר החלופי יהא על חשבון האתר.
61. האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל הזמנה בין היתר במקרים הבאים: טעות (לרבות טעות אנוש) בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיוצא בזה אשר הופיעו באתר; הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם או לתקנון או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר למשתמש בדואר אלקטרוני שנמסר על ידו.

תוכן גולשים
62. האתר עשוי לאפשר למשתמשים להעלות ולהציג תכנים שונים (להלן: תוכן גולשים). הליך העלאת תוכן גולשים מתבצע לרוב בצורה אוטומטית ללא מעורבות צוות האתר. צוות האתר לא מסוגל לעמוד בכל רגע נתון על טיבו, מהותו, חוקיותו ונכונותו של כל תוכן גולשים המועלה לאתר. על כן האתר איננו אחראי לתוכן גולשים המוצג באתר.
63. אדם או מי מטעמו אשר מעלים לאתר תוכן גולשים יישאו באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה או נזק שינבעו מתוכן זה ומשימוש בו על ידי אחרים.
64. כל משתמש באתר מתחייב שלא להעלות תוכן גולשים בניגוד להוראות תקנון זה. משלוח חומרים לאתר מהווה אישור לכך שכל זכויות היוצרים בהם מצויות בבעלות המשתמש וכי הדבר נעשה בהתאם לכל דין. משלוח תכנים לאתר הוא בבחינת העברה לאתר של כל זכות יוצרים כלכלית בתכנים אלו ומחילה (כלפי האתר וכלפי כולי עלמא) על זכות היוצרים המוסרית בהם. האתר יורשה לעשות בתכנים אלו שימוש מסחרי ואחר בכל מקום ובכל עת לרבות להעבירם לצד ג' על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
65. אין במשלוח תוכן גולשים לאתר ואין בפרסומו משום התחייבות של האתר שתכנים אלו יפרסמו או יוסיפו להתפרסם.
66. חלק מתכני האתר ובהם תוכן הגולשים ניתנים לדירוג או חשופים לתגובות ולהערות משתמשים אחרים. צוות האתר לא מפקח על דירוגים ותכנים אלו, הם לא משקפים את דעת האתר ולא תשמע כל טענה כנגד האתר ביחס אליהם. עם זאת, במקרה בו נתקלתם בתכנים לא ראויים אנא הודיעו לנו על כך.
67. מובן שבעלי האתר רשאים להסיר או למנוע פרסום של תכנים גסים ולא נאותים (לא כל שכן כאלו שיש בהם משום עבירה על החוק). הדבר יעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר ולא תשמע כל טענה בשל כך. האחריות הבלעדית על תוכן גולשים היא של המשתמש אשר מסר אותו לפרסום.

פרטיות
68. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל, בסלולרי ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
69. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח בדוא"ל. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.
70. הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך הספקת והתאמת שירותי האתר למשתמש. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש.
71. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו'.
72. האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.

פרסומות, עוגיות וקישורים חיצוניים

73. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
74. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר.
75. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא"ל האתר. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.
76. עם כניסתך לאתר נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
77. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
78. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע"י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד.
79. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

הפרת התקנון

80. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג' בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
81. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

ברירת הדין ושונות

82. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
83. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
84. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
85. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 0548000282 או בדוא"ל [email protected] צוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.